Media & arkisto

Tärkeintä yliopistolla juuri nyt osa 1/5: Yliopiston uusi strategia – miten opiskelijat saadaan keskiöön?

05.11.2015

Helsingin yliopisto tekee itselleen uutta strategiaa vuosille 2017–2020. Lisäksi yliopisto hahmottelee visiota vuodelle 2024. Strategiassa määritellään se, miten yliopisto muuttuu tulevien vuosien aikana. Strategian päätavoitteeksi on valittu ”Opiskelija keskiöön”.


Ylioppilaskunta on osallistunut vuoden 2015 aikana uuden strategian laadintaan työpajoissa, kommentoimalla strategian luonnoksia ja hahmottelemalla yliopiston toimintaympäristöä. Ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajiston jäsenet ovat kirjoittaneet myös yliopiston strategiablogiin: http://blogs.helsinki.fi/strategia/.


Yliopiston hallitus hyväksyy lopullisen strategian tammikuussa 2016. Sen jälkeen kevään 2016 aikana laaditaan yliopiston ja sen eri yksiköiden – kuten tiedekuntien ja laitosten – tavoiteohjelmat, joiden avulla strategiaa ryhdytään toteuttamaan.


Strategian ”Opiskelija keskiöön” -päätavoitteen pitää myös näkyä, kun tiedekunnat ja laitokset alkavat ensi vuonna suunnitella tavoiteohjelmiaan ja tehdä käytännön muutoksia. Suomen hallitus on leikkaamassa Helsingin yliopiston rahoitusta ennennäkemättömän rankasti, ja yliopisto on siksi aloittanut yt-neuvottelut ja muita huomattavia säästöjä tavoittelevan muutosohjelman. Säästöistä huolimatta yliopiston tulee huomioida strategiansa päätavoite ja huolehtia siitä, etteivät opetuksen laatu ja opintojen sujuvuus kärsi ja että strategiaan kirjatut tavoitteet toteutuvat käytännössä.


Ylioppilaskunta osallistuu vastakin aktiivisesti strategiatyöhön ja tiedottaa tulevista muutoksista yliopistolla. Vuonna 2016 toimikautensa aloittavien hallinnon opiskelijaedustajien on myös oltava tiiviisti mukana päätöksenteossa tiedekunnissa ja laitoksilla sekä pidettävä opiskelijat tietoisina yliopiston hallinnon työstä.


Strategian viimeisin julkaistu luonnos on syyskuulta: http://jolu.it.helsinki.fi/halvi/hallinto/HYhallitus.nsf/821ea8991f743f7...$FILE/Liite%2009%20HY_strategian_tilannekatsaus_hallitus_16_09_2015.pdf


HYYn edunvalvojat ovat kommentoineet luonnosta, ja tiedottavat heti kun uusi versio on julkaistu.


HYY on vuoden 2015 aikana esittänyt muun muassa seuraavia tavoitteita ja parannuksia kirjattavaksi yliopiston strategiaan.


1) Opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn panostaminen:
- yliopistolla on oltava toimivat palveluketjut ja turvaverkko
- akateeminen mentorointi, muu ohjaus ja palvelut ovat henkilökohtaisia
- yliopistoyhteisössä kukaan ei saa kärsiä yksinäisyydestä
- yliopisto on tiedeyhteisö, ja opiskelijat ovat sen jäseniä, eivät asiakkaita; yliopistolaisten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta on lisättävä
- kaikkien opiskelijoiden osallistuminen tutkimusryhmien toimintaan: opiskelijoiden tulee voida osallistua tutkimusryhmien työskentelyyn kykyjensä mukaan niin kandi- kuin maisterivaiheessa

2) Tieteen avoimuus:
- tieteen avoimuutta edistävien yliopistolaisten palkitseminen
- avointen tieteen ja oppimisen foorumien aktiivinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa: yliopiston on oltava aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa parantaakseen sitä

3) Kansainvälinen yliopistoyhteisö:
- vaihtojaksojen aikana suoritettujen opintojen hyväksilukemista omaan tutkintoon on helpotettava
- monikulttuurisuusosaamisen huomioiminen: kiinnostavien vaihtokohteiden hankkimisen lisäksi on panostettava kotikansainvälistymiseen
- kansainväliset opiskelijat on integroitava yliopistoyhteisöön nykyistä paremmin, yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa
- kansainvälisen ympäristön luominen edellyttää yliopiston henkilökunnan kielitaidon parantamista

4) Siirtymien tutkinto-ohjelmien välillä tulee olla vaivattomia