Media & arkisto

OTUS: Järjestöaktiivi on myös aktiivinen yliopistolainen

10.06.2013

Keväällä 2013 valmistuneessa, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS:in laatimassa Mitä järjestötoiminnasta seuraa? -raportissa selvitetään opiskelijoiden kokemuksia järjestötoiminnan vaikutuksista. Keskeisimpänä havaintona raportista nousee yliopistoyhteisöön integroitumisen ja järjestöaktiivisuuden yhteys.

Opiskelijayhteisöjen oman aktiivisuuden edistäminen on yksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan pitkän aikavälin tavoitteista, ja se näkyy järjestötoiminnan monipuolisena tukemisena. Opiskelijajärjestötoiminnan syistä ja seurauksista ei ole kuitenkaan ollut kunnollista tutkimustietoa. Nyt julkaistava raportti on tehty vuoden 2012 Opiskelijabarometrin aineiston avulla. Vastaajista oli Helsingin yliopiston opiskelijoita runsas tuhat, Aalto-yliopistosta hieman vähemmän.

”Tuoreessa raportissa kuva järjestöaktiivista tarkentuu: Keskimääräinen järjestöaktiivi on muualta pääkaupunkiseudulle muuttanut, neljännen vuosikurssin opiskelija jolla on hyvät yhteydet opetushenkilökuntaan ja joka toimii ainejärjestössä” kommentoi HYYn järjestöasiantuntija Akseli Huhtanen. ”Aktiivisuus kulkee käsi kädessä hyvinvoinnin kanssa, joten on kiinnostava tietää, keitä aktiivit todella ovat.”

Raportin perusteella noin neljännes Helsingin yliopiston opiskelijoista pitää itseään järjestöaktiiveina. Yhteensä kaksi kolmannesta vastaajista kokee olevansa jollain lailla mukana järjestötoiminnassa yliopistolla.  Järjestöaktiivisuus painottuu Helsingin yliopistossa Aalto-yliopistoa hieman enemmän ainejärjestötoimintaan kun taas Aalto-yliopistossa harrastejärjestöt ovat suositumpia. Huomionarvoista on, että niistä vastaajista, jotka ilmoittavat opintojensa viivästyneen, vain neljä prosenttia pitää järjestötoimintaa viivästyksen syynä.

Sosiaalisen integraation on jo aiemmin OTUSin opintojen sujuvuutta koskevassa raportissa todettu olevan merkittävä tekijä opintojen etenemisen kannalta. Nyt valmistuneessa raportissa selvitetään, missä määrin opiskelija tuntee olevansa osa oman oppiaineensa opiskelijayhteisöä ja suhteutetaan tuloksia järjestöaktiivisuuteen. Yhteys aktiivisuuden ja sosiaalisen integroitumisen tunteen välillä on merkittävä: itsensä vahvasti opiskelijayhteisöön kuuluviksi mieltävät ovat noin viidenkymmenen prosentin todennäköisyydellä myös järjestöaktiiveja, kun taas yliopistolla ulkopuolisuutta kokevista yli puolet ilmoittaa ettei ole lainkaan mukana järjestöissä. Järjestötoiminnalla on myös selkeä opiskelijan ja opetushenkilökunnan välistä yhteydenpitoa kasvattava vaikutus.

Järjestöaktiivisuus korreloi vahvasti korkean sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa, mutta pitkittäisseurannan puuttuessa ei voida sanoa, onko aktiivisuus hyvinvoinnin syy vai seuraus. Järjestöaktiivien tulevaisuudenodotukset taas eivät merkittävästi poikkea keskimääräisestä, mutta he ovat varmempia odotuksistaan, niin optimisteina kuin pessimisteinä.

Raportin perusteella aktiivisesti järjestötoiminnassa opiskeluaikana mukana olevat ovat kurssikavereitaan paremmin integroituneita yliopistoyhteisöön, voivat sosiaalisesti kaiken kaikkiaan paremmin ja ovat tietoisempia omista tulevaisuudennäkymistään. Vaikka kaikki opiskelijat eivät koe mitään järjestöä omakseen, järjestötoiminta tavoittaa pääosan opiskelijoista koko opiskelujen ajan.

Lue koko raportti: Mitä järjestötoiminnasta seuraa? - Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia järjestötoiminnasta opiskelijabarometrin aineistossa (PDF)