Media & arkisto

HYYn Tapio Heiskari, Aaro Häkkinen, Marina Lampinen ja Jan Rosenström ehdolle SYL:n hallitukseen 2012

07.10.2011

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on asettanut ehdokkaansa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 2012. HYYn ehdokkaita SYL:n hallitukseen ovat humanististen tieteiden kandidaatti Tapio Heiskari, filosofian ylioppilas Aaro Häkkinen, kasvatustieteen ylioppilas Marina Lampinen ja valtiotieteiden ylioppilas Jan Rosenström. Kaikki toimivat kuluvana vuonna HYYn hallituksessa.

Tapio Heiskari on 27-vuotias kuudennen vuoden historianopiskelija. Tapio vastaa HYYn hallituksessa korkeakoulupoliittisista asioista, erityisesti Helsingin yliopiston strategiaprosessista, hallinnon opiskelijaedustajista ja alumniasioista. Tapiolla on runsaasti kokemusta yliopistohallinnon eri tasoilta ja hän toimii tällä hetkellä muun muassa yliopistokollegion opiskelijajäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän on toiminut koko opiskeluaikansa useissa ylioppilaskunnan järjestöissä ja valiokunnissa.

”Suomen yliopistomaailmassa eletään melkoisen murroksen aikaa, joten ylioppilaskuntien ja SYL:n välinen tiedonkulku ja tuki on olennaisen tärkeää. Ensi vuonna suuriksi teemoiksi noussevat erityisesti yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja opiskelijoiden oikeusturva-asiat. Niin ikään ylioppilaskuntien järjestöt ja alayhdistykset ovat valtava, vielä hieman jäsentymätön voimavara”, Tapio pohtii.

Aaro Häkkinen on 23-vuotias suomen kielen opiskelija, joka on sivuaineinaan opiskellut kirjallisuustiedettä ja valtio-oppia. HYYn hallituksessa hänen vastuualueinaan ovat toimeentulo-, työelämä- ja oikeusturva-asiat. Hallituksessa Aaro toimii edunvalvontajohtoryhmän puheenjohtajana ja oli organisointivastuussa HYYn eduskuntavaalivaikuttamisesta. Aiemmin Aaro on toiminut HYYssä aine- ja tiedekuntajärjestöissä, osakunnassa ja HYYn Vihreissä sekä HYYn ulkopuolella muun muassa Vihreiden koulutuspoliittisessa työryhmässä.

”Kunnallisvaalit ovat ensi vuonna ylioppilaskunnille iso asia, mutta SYL:lla on paljon muutakin agendallaan. Tammikuussa 2012 SORA-lainsäädäntö astuu voimaan ja yliopistojen oman soveltamisen varaan jää paljon. Mahdollisten oikeusturvatapausten lisäksi korkeakouluihin pyrkiminen muuttuu merkittävästi, kun sähköinen hakujärjestelmä sorvataan valmiiksi ja ylioppilastutkintoa uudistetaan. Työurakeskustelussa fokus pitää siirtää pakkokeinoista opintojen todelliseen sujuvoittamiseen ja muistaa samalla, että valtaosa opiskelijoista tekee töitä jo opiskeluaikanaan”, pohtii Aaro tulevan vuoden haasteita.

Kasvatustieteen ylioppilas Marina Lampinen on 24-vuotias luokanopettajaopiskelija. Sivuaineinaan hän on opiskellut historiaa ja sosiologiaa. HYYn hallituksessa Marina on talousjohtokunnan puheenjohtajana vastannut ylioppilaskunnan talouteen liittyvistä kysymyksistä. Hän on omien vastuidensa ohella osallistunut myös edunvalvontatoimintaan ja ollut mukana sekä lobbaamassa poliitikkoja että toteuttamassa HYYn omaa eduskuntavaalikampanjaa. Aikaisempaa edunvalvontakokemusta Marinalle on kertynyt ainejärjestöistä sekä opiskelijaedustajana yliopistohallinnossa.

Jo opintojensakin puolesta koulutuksen maailmaan perehtynyt Marina haluaa vuonna 2012 ajaa opiskelijoiden asiaa suurella sydämellä ja välittävällä otteella: ”Koulutuksen tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn tulevaisuuden kannalta kaikista oleellisin tekijä. Pienen kansakunnan osaamisresurssit on saatava parhaaseen mahdolliseen käyttöön tarjoamalla kaikille mahdollisuudet kouluttautumiseen. Tämä voidaan saavuttaa muun muassa riittävällä opinto-ohjauksella sekä opiskelun mahdollistavien tukijärjestelmien avulla.”

Jan Rosenström on sosiaalipolitiikkaa ja viestintää sivuaineinaan opiskellut talous- ja sosiaalihistorian opiskelija. Jan toimii HYYn hallituksessa koulutuspoliittisten asioiden parissa ja on työskennellyt esimerkiksi tutkintojen kaksiportaistamisen haasteiden kanssa. Hänellä on vuosien kokemus yliopistohallinnosta tutkinnonuudistustyöryhmistä aina kollegioon ja rehtoraatin tapaamisiin asti. Toinen Janin päävastuista hallitusvuonna oli eduskuntavaalikampanja, joka toteutti hänen mielestään erinomaisesti ajatusta yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ylioppilaskunnasta ja koulutti käytännön kautta valtakunnalliseen edunvalvontaan.

Jan pitää ensi vuoden kuntavaalitavoitteiden ohella tärkeänä, että SYL pyrkii vaikuttamaan yhä määrätietoisemmin korkeakoulupolitiikan suuriin linjoihin. ”Koulutuksen kaupallistuminen jatkuu yhä esimerkiksi lukukausimaksukokeilujen ja koulutusvientiprojektien muodossa. Liike-elämältä lainattu, akateemista vapautta uhkaava diskurssi on lähes hegemoninen. SYL tarvitsee kriittisiä, valppaita henkilöitä kamppailemaan koulutuksen epätasa-arvoistumisen ja kasvavan periytyvyyden kanssa”, Jan kuvailee SYL:n roolia tulevana vuonna.

SYL valitsee hallituksen vuodeksi 2012 liittokokouksessaan Hyvinkäällä 18.-19. marraskuuta. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoja:
HYYn pääsihteeri Katariina Styrman, p. 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi
HYYn hallituksen puheenjohtaja Leena Pihlajamäki, p. 050 543 9610, leena.pihlajamaki@hyy.fi