Media & arkisto

HYYn kommentti Hämeentien liikennesuunnitelmasta

14.10.2015

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on perehtynyt Hämeentien uuteen liikennesuunnitelmaan ja jättänyt siitä alla olevan kommenttinsa Helsingin kaupungin Kerro kantasi -palvelun kautta. Suunnitelman etenemisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta marraskuussa.

Ylioppilaskunnan pitkäaikaisena tavoitteena on ollut pyöräilyn helpottaminen Helsingissä. Kiitämme lämpimästi suunnitelmaa, jossa Hämeentie saisi kunnon pyöräkaistat ja henkilöautojen läpiajoliikenne poistuisi. Paitsi, että suunnitelman toteuttaminen toisi alueen joukkoliikenteeseen jopa miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt linja-autojen ja raitiovaunujen matka-aikojen lyhentyessä, se myös madaltaisi alueen melutasoa, tekisi alueen yrittäjien arjesta helpompaa ja kannustaisi niin pyöräilemiseen kuin kävelyynkin.

HYY on mukana korkeakoulukuntien World Student Capital- verkostossa, joka edustaa noin 100 000 pääkaupunkiseudun opiskelijaa. 3.12.2015 julkaistavassa verkoston Opiskelijan kaupunki- tutkimuksessa (OTUS) on kysytty pääkaupunkiseudun opiskelijoilta laajasti kaupunkisuunnittelun teemoista.

Vastauksissa nousi monilta osin esiin tarve paremman pyöräilyn ja joukkoliikenteen Hämeentielle. Esimerkiksi opiskelijoiden merkitessä kartalle, minne tarvittaisiin lisää pyöräreittejä, vastausten selkeäksi kasaumaksi nousi Hämeentie. Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin myös arvioimaan mitä mieltä he ovat väitteestä ” Pyöräteitä ja -kaistoja on pääkaupunkiseudulla riittävästi” asteikolla 1-10 (1Täysin eri mieltä – 10 Täysin samaa mieltä). Suurin yksittäinen vastaajajoukko eli 18 % vastaajista asettatui asteikolla 4 kohdalle. 55% vastaajista asettautui asteikolla vaihtoehdon 1-4 välille. Näin olleen voisi päätellä, että valtaosa vastaajista ei ole väittämän kanssa samaa mieltä ja kokee, ettei pyöräteitä ja -kaistoja ole pääkaupungissa tarpeeksi.
Selkeästi suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että uusia kevyen liikenteen väyliä (baanoja) tulisi rakentaa lisää. 32 % vastaajista oli täysin samaa mieltä. 88 % vastaajista oli samaa mieltä jollakin tasolla ”Uusia kevyen liikenteen väyliä (baanoja) tulisi rakentaa lisää” väitteen kanssa.

Avoimeen kysymykseen ”Mikä mielestäsi hankaloittaa erityisesti pyöräilyä pääkaupunkiseudulla?” tuli valtavasti vastauksia, ja yli puolet kaikista vastaajista vastasi avoimeen lisäkysymykseen. Pääasiassa hankaluuksia koettiin pyöräily-yhteyksien puutteellisuudessa ja heikossa pyöräilyverkostossa, autoilijoiden ja kävelijöiden asenteissa pyöräilijöitä kohtaan ja pyöräilyn turvattomuudessa. Erityisesti pyöräilijöiden kokemukset pyöräilyn vaarallisuudesta on huolestuttavaa luettavaa. Moni koki pyöräilyn pääkaupunkiseudulla suorastaan vaaralliseksi. Tämä kohdistui usein oletettavasti erityisesti Helsingin keskustassa liikkumiseen, koska useammassa kertomuksessa tuotiin esille vilkas liikenne raitiovaunujen, autojen ja muun liikenteen seassa.

Aihepiiri korostuu esimerkiksi seuraavissa avoimen kyselyn vastauksissa:

Pyöräilyteitä ei ole kaikkialla, esimerkiksi Hämeentiellä. Vaarallista ajaa autojen seassa, joten kaikkialle ei voi tai uskalla halutessaan pyöräillä.

Esimerkiksi Hämeentien Sörkkä-Hakis väli on todella vaarallinen. Muissakin kohdissa pyöräilijä joutuu vaarallisesti ajamaan autojen ja bussien seassa. Yhteydet eivät myöskään ole nopeita, tarvitaan lisää baanoja, jotta pyöräilijän ei tarvitsisi kierrellä ja kaarrella.

Koulumatkani kulkee Mäkelänkatua pitkin. Kadulla ei ole lainkaan pyöräkaistaa, mutta väylä on niin vilkkaasti liikennöity, etten uskalla ajaa autojen seassa, varsinkaan bussikaistalla, sillä kuljettajat ovat välillä arvaamattomia ja pyörä jää helposti suuresta bussista vaikeasti huomattavaksi. Jalkakäytävällä taas aiheutan itse kävelijöille harmistusta.

Pyöräteiden puuttuminen lisää kynnystä lähteä pyöräilemään. Ydinkeskustassa autojen seassa (ruuhkassa) ajaminen vaikuttaa turhan pelottavalta.

Ylioppilaskunta toivoo suunnitelman etenevän tinkimättä pyöräkaistojen tasosta ja läpiajoliikenteen poistamisesta. Pitkällä aikavälillä voi olla aiheellista pohtia uusia keinoja nopeuttaa ja helpottaa Hämeentien liikennettä. Yksi näistä voisi olla bussiliikenteen huomattava vähentäminen tai siirtäminen kokonaan pois Hämeentieltä esimerkiksi ohjaamalla liikenne Pasilaan tai Kalasatamaan, joista liikkuminen Helsingin keskustaan tapahtuisi bussiterminaalin yhteydessä raideliikenteellä. Lyhyellä aikavälillä suunnitelma kuitenkin jo tällaisenaan toteutuessa helpottaa pääkaupunkiseudun ja opiskelijoiden arkea huomattavasti.


Lisätietoja:
HYYn hallituksen kaupunkiasioista vastaava jäsen Alviina Alametsä, alviina.alametsa@hyy.fi, 050 595 0318
HYYn asiantuntija (asuminen, terveys, kaupunki) Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605