Media & arkisto

Helsingin yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin

03.05.2017

Helsingin yliopiston uusimman uraseurantakyselyn mukaan 84 prosenttia viisi vuotta sitten valmistuneista opiskelijoista on nyt koulutustasoaan vastaavassa tai vaativammassa työssä. Heistä yli puolet hyödyntää jatkuvasti työssään yliopistossa oppimiaan taitoja ja tietoa. Kyselyyn vastaajista kolmannes on ollut valmistumisensa jälkeen jossain vaiheessa työtön.

Helsingin yliopiston uraseurannan tulokset on julkistettu valtakunnallisen uraseurantakyselyn yhteydessä. Vaikka työelämän murroksesta ja matalasta työllisyysasteesta puhutaan paljon, kyselystä käy ilmi, että korkeakoulutus tarjoaa edelleen hyvät perusvalmiudet työelämään ja auttaa työllistymisessä koko väestöön verrattuna. Korkeakoulutuksen suhteellinen etu on kuitenkin vähentynyt.

Helsingin yliopisto tarjoaa kyselyn perusteella hyvät taidot teoreettiseen ja analyyttiseen ajatteluun, tiedonhakuun ja -omaksumiseen, oma-aloitteisuuteen ja viestintään suomeksi. Samoja taitoja tarvitaan monissa asiantuntijatehtävissä myös tulevaisuudessa, työelämän muutoksesta huolimatta.

Puutteitakin on. Yliopisto-opinnot eivät vastaajien mukaan kehitä riittävästi stressinsietokykyä, yhteistyötaitoja, organisointikykyä, neuvottelutaitoja, verkostoitumistaitoja ja projektinhallintataitoja. Pätkätöiden ja piilotyöpaikkojen maailmassa näille taidoille olisi huutava tarve.

Ylioppilaskunnan ehdottamia ratkaisuja voisivat olla muun muassa opiskelukykykurssit, jotka kehittäisivät opiskelijoiden ajan- ja stressinhallintataitoja sekä tarjoaisivat keinoja itsensä johtamiseen. Ne auttaisivat yliopisto-opinnoissa etenemiseen ja loisivat työelämävalmiuksia. Keskeisempää on kuitenkin kaikkien opintojen suunnittelu ”osaamisperustaisiksi”: opiskelijoiden tulee voida tunnistaa kaikkien opintojen konkreettiset osaamistavoitteet. Siten opiskelijat voisivat nykyistä selkeämmin hahmottaa kurssien ja opintojaksojen yhteydet työelämään.