Media & arkisto

Edunvalvonta-aiheisesta jäsenkyselystä suuntaa HYYn edunvalvontaan

19.06.2013

Osana HYYn tämänvuotista edunvalvonnan kartoitusta toteutettiin toukokuussa kolmekielinen jäsenkysely edunvalvonnasta. Edunvalvonnalla tarkoitetaan jäsenten etujen ajamista ja valvontaa sekä jäsenille tärkeisiin asioihin vaikuttamista. Käytännössä edunvalvontaa tehdään monilla tavoilla vaikuttaen esimerkiksi Helsingin yliopistossa, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasissa, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ssä, Helsingin kaupunginvaltuutettuihin ja virkamiehiin, kansanedustajiin ja muihin päättäjiin... kehen tai mihin vain, joka voisi vaikuttaa opiskelijoita koskettaviin asioihin. Kyselyyn vastasi 255 ihmistä, ja vastaajia oli jokaisesta Helsingin yliopiston tiedekunnasta sekä Svenska Social- och kommunalhögskolanista. Vastaajien joukossa oli muun muassa hallinnon opiskelijaedustajia, edustajiston ja valiokuntien jäseniä sekä järjestöjen opintovastaavia.

 

Kyselyssä pyrittiin selvittämään millaisena HYYn edunvalvonta näyttäytyy sen jäsenille ja millaista edunvalvonnan tulisi jäsenten mielestä olla. Tulosten perusteella jäsenet eivät koe HYYn edunvalvonnan olevan turhaa tai tylsää vaan näkevät sen jokseenkin monipuolisena ja asiallisena. Kuitenkin edunvalvonta koetaan kaukaiseksi asiaksi, joka on riviopiskelijalle suorastaan näkymätöntä. Edunvalvontaa ei myöskään koeta vuorovaikutteiseksi ja osallistavaksi vaan sen mainittiin tuntuvat pienen piirin jutulta, johon pitäisi vahvemmin ottaa mukaan jäsenet, järjestöt, valiokunnat ja edustajistoryhmät.

 

Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan mielestään kolme tärkeintä HYYn edunvalvonnan osa-aluetta viidestä vaihtoehdosta (ks. kuva 1). Lähes 82 % vastaajista valitsi vaikuttamisen Helsingin yliopistolla kolmen tärkeimmän joukkoon. Seuraavaksi suosituimmat olivat vaikuttaminen opiskelijoita koskeviin asioihin pääkaupunkiseudulla (71 %) ja vaikuttaminen opiskelijoiden asumistilanteeseen (63 %). Vähemmälle kannatukselle jäivät vaikuttaminen opiskelijoiden terveysasioihin (42 %) sekä vaikuttamisen opiskelijoita koskeviin asioihin Suomessa (38 %).

KUVA 1. Prosenttiosuus vastaajista, jotka valitsivat edunvalvonnan osa-alueet kolmen tärkeimmän joukkoon. Vastaajia pyydettiin valitsemaan viidestä edunvalvonnan osa-alueesta kolme omasta mielestä tärkeintä.

 

HYYn koetaan hyödyntävän edunvalvontatyössään erityisesti edustajistoa ja valiokuntalaisia, kun taas alumnien ja muiden jäsenten hyödyntäminen nähdään pienimuotoisempana. Muiden tahojen, kuten piirissään toimivien järjestöjen, yliopiston henkilökunnan tai kaupungin ja/tai valtion virkamiesten hyödyntämisestä kysyttäessä mielipiteet jakaantuivat. Vastaajat kokivat HYYn näyttäytyvän heille edunvalvojana pääsääntöisesti keskusjärjestönä, lausuntojen kirjoittajana ja tiedonvälittäjänä sekä jossain määrin asiantuntijana ja lobbarina.

 

Kysyttäessä toivotaanko HYYltä vähemmän, enemmän vai nykyisen verran erilaisia asioita, toivottiin lähes kaikkia vaihtoehtoja hieman enemmän: koulutuksia, tapaamisia, sosiaalisen median tietoiskuja, verkostoja sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Noin puolet (53 %) vastaajista toivoi sähköpostia nykyisen verran, noin kolmasosa (30 %) hieman enemmän (ks. kuva 2).

KUVA 2. Vastaajat, jotka toivovat HYYltä nykyisen verran tai enemmän asioita. Vastaukset annettiin asteikolla ”paljon vähemmän – hieman vähemmän – nykyisen verran – hieman enemmän – paljon enemmän – en osaa sanoa”. Kuvaajassa näytetään selkeyden vuoksi määrät nykyisen verran sekä hieman ja paljon enemmän toivovista (yhdessä ”Enemmän”). Vähemmän asioita toivovia oli kussakin vaihtoehdossa vähiten. Somessa = sosiaalisessa mediassa.

 

HYYn toivotaan kehittyvän edunvalvonnassaan erityisesti vaikuttamisessa asuntotilanteeseen, viestinnässä, vaikuttamisessa pääkaupunkiseudun asioihin ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon sekä aktiivien mukaan ottamisessa edunvalvontatyöhön. Moni vastaaja painotti valmiutta tehdä uusia avauksia ja ottaa kantaa muuhunkin kuin välittömästi opiskelijoita koskeviin asioihin. Toisaalta HYYtä myös kehotettiin keskittymään kaikkia opiskelijoita koskevien asioiden ajamiseen. Tärkeänä nähdään suurten edunvalvontakärkien valitseminen ja niihin panostaminen. Jäsenten ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen, innostaminen ja kouluttaminen nousivat kautta kyselyn yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista.

 

Jäsenkyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään HYYn edunvalvonnan kehittämisessä laajasti. Tulokset ovat tärkeässä osassa hallituksen asettaman työryhmän tehdessä edustajistolle kartoitusta HYYn edunvalvonnasta syksyllä 2013. Lisäksi ne huomioidaan loppuvuoden ja tulevien vuosien edunvalvonnan suunnittelutyössä. HYY kiittää lämpimästi kaikkia edunvalvontakyselyyn vastanneita!

 

 Lisätietoa: Hallituksen varapuheenjohtaja Elina Mattero, elina.mattero@hyy.fi

 Esitys ja lisää kaavioita tuloksista: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Edunvalvontakysely2013_tuloks...