Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 193 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media & arkisto

Uutiset

Opintotukeen tulee ensi vuonna muutamia muutoksia, joista tärkeimmät on tiivistetty alle. Kattavammat tiedot muutoksista löydät Kelan sivuilta.

Opiskelijan tulorajoja aletaan nostaa

Opiskelijalla saa olla opintotuen lisäksi vuositulorajan verran muita tuloja. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea vuoden aikana. Lisätietoa tulorajoista.

Vuoden 2018 alusta lähtien opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla ja tämän jälkeen indeksikorotuksia tehdään 2 vuoden välein. Esimerkiksi 9 kuukautta opintotukea nostavalla tuloja saa ensi vuonna olla enintään 11 973 euroa, kun tänä vuonna 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa.

Opintotuen maksupäivä aikaistuu

Vuoden 2018 alusta alkaen opintoraha ja mahdollinen opintotuen asumislisä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelun vuoksi asuvilla) maksetaan kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jatkossa opintoraha maksetaan siis samana päivänä yleisen asumistuen kanssa.

Opintotukiasioiden käsittely päättyy korkeakouluissa - ei edellytä toimia opiskelijalta

Suomen kaikissa korkeakouluissa on ollut opintotukilautakunta, jonka vastuulla ovat olleet esimerkiksi opintojen edistymisen seurantaan, tukiajan pidennyksen arviointiin sekä kesäopintojen riittävyyden arviointiin liittyvät asiat. 1.1.2018 alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa. Korkeakoulujen opintotukilautakuntien toiminta päättyy ja samalla opintotukihakemusten käsittely lakkaa kaikissa yliopistoissa. Muutoksilla tahdotaan turvata opintotukiasioiden tehokas ja yhdenmukainen käsittely ja taata opiskelijoiden yhdenvertainen asema.

Muutos ei edellytä opiskelijalta mitään toimenpiteitä. Opintotuen maksaminen jatkuu opintotukipäätöksesi mukaisesti ja jatkossa sinun tulee asioida Kelan kanssa opintotukeen liittyvissä asioissa. Voit hoitaa asiasi esimerkiksi Kelan asiontipalvelussa, puhelinpalvelun kautta, Kelan toimistossa tai palvelupisteessä. Yhteystiedot voit tarkistaa Kelan sivuilta.

Huoltajakorotus opintotukeen!

Opintotukeen tulee 75 euron suuruinen opintorahan huoltajakorotus. Näin opintorahan määrä nousee lasta huoltavalla opiskelijalla 250,28 eurosta 325,28 euroon kuukaudessa. Oikeus huoltajakorotukseen on opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla. Huoltajakorotus myönnetään opintorahaa saavalle opiskelijalle automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Huoltajakorotusta ei oteta tulona huomioon esimerkiksi asumistuessa, sotilasavustuksessa eikä määrättäessä varhaiskasvatuksen maksuja.

 

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainväliset asiat)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon on valittu!HYY on tänä syksynä valinnut uudet opiskelijaedustajat kaikkien tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Uudet opiskelijaedustajat aloittavat tehtävässään 1.1.2018. Kaikkien uusien opiskelijaedustajien nimet on julkaistu HYYn nettisivuilla – katso, ketkä edustavat oman tiedekuntasi opiskelijoita!

Mitä opiskelijaedustaja tekee?
Opiskelijaedustajat ovat jäseniä yliopiston erilaisissa päätöksentekoelimissä, kuten tiedekuntaneuvostoissa ja yliopistokollegiossa. He valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. He tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita ja kehittävät yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi. Lisätietoa opiskelijaedustajien toiminnasta löydät täältä. Olemalla yhteydessä oman tiedekuntasi opiskelijaedustajiin opintoihisi liittyvistä epäkohdista tai ideoista yliopiston kehittämiseksi voit saada näkemyksesi kuulumaan yliopiston päätöksenteossa.

Mikä tiedekuntaneuvosto?
Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuva toimielin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä talous- ja henkilöstöasioiden suuntaviivoista ja käsittelee erilaiset tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat. Tiedekuntaneuvostojen henkilökunnan jäsenet on valittu, ja tiedekuntakohtaiset tulokset on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).

Mikä kollegio?
Yliopistokollegio on koko yliopiston kannalta merkittäviä asioita käsittelevä toimielin, jossa on professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia kaikista yliopiston yhdestätoista tiedekunnasta. Ensi vuodesta alkaen edustettuina ovat myös Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijat. Kollegio muun muassa valitsee yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston korkeinta päätäntävaltaa käyttävään hallitukseen, valitsee yliopiston kanslerin ja tilitarkastajat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yliopistokollegion henkilökunnan jäsenet valitaan alkuvuodesta.

Miksi HYY valitsee opiskelijaedustajat?
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston hallintoelimiin on ylioppilaskuntien laissa säädetty tehtävä. Ylioppilaskunta pyrkii järjestämään opiskelijaedustajien valinnat avoimesti ja läpinäkyvästi, ja toivoo hakijoiksi mahdollisimman moninaista opiskelijajoukkoa. Tänä syksynä opiskelijaedustajat on valittu vaalien sijaan ensimmäistä kertaa uudella hakemusmenettelyllä, jossa kaikki tänä lukuvuonna läsnäolevat opiskelijat saivat hakea opiskelijaedustajan tehtäviin ja kunkin tiedekunnan opiskelijoista muodostetut valintatoimikunnat käsittelivät hakemukset. Yliopistokollegion opiskelijajäsenet valitsee HYYn edustajisto, tiedekuntaneuvostoihin ja muihin toimielimiin valinnan tekee HYYn hallitus.

Lisätietoja opiskelijaedustaja-asioista antaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.

Haluaisitko päästä vaikuttamaan tiedekuntasi opiskeluympäristöön? Oletko kiinnostunut opiskelijaelämään liittyvistä terveyskysymyksistä ja halukas vaikuttamaan terveyden edistämiseen?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Keskustakampuksen terveystyöryhmään haetaan nyt varajäsentä edustamaan teologisen tiedekunnan opiskelijoita loppukaudeksi 31.8.2019 asti.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat:
•    opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden hahmottaminen     
•    YTHS:n toteuttamien opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastelevien oppilaitosselvitysten tulosten käsittely
•    opiskelukyvyn edistämisen paikkojen tunnistaminen
•    YTHS:n saamien kehittämisehdotusten käsittely
•    YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden toiminnan esittely ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen
•    verkostoituminen opiskelijoiden paremman terveyden edistämiseksi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää opiskelijaedustajan YTHS:lle, joka kutsuu asiantuntijajäsenensä ylioppilaskunnan ehdotuksen perusteella. Terveystyöryhmät kokoontuvat pari kertaa lukukaudessa päiväsaikaan. On tärkeää, että opiskelijaedustajat pystyvät osallistumaan kokouksiin. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 17.12.2017 mennessä sähköpostitse HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi). Hakijoilta toivotaan kiinnostusta opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään liittyviin terveyskysymyksiin sekä innostunutta otetta terveyden edistämiseen. Aine- ja tiedekuntajärjestötoiminnan kokemus katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eri sukupuolten edustajilta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedekunta.

Lisätietoja: HYYn asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan 4.12. uuden hallituksen vuodeksi 2018. Hallituksen muodostavat Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä HYAL, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY, Osakuntalainen edustajistoryhmä, Sitoutumaton vasemmisto ja HYYn Vihreät. Oppositiossa vuonna 2018 ovat Edistykselliset, Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf ja HELP.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen ylioppilas Lauri Linna. Hän edustaa Sitoutumattoman vasemmiston edustajistoryhmää. Linna on toiminut vuonna 2017 HYYn hallituksessa talousjohtokunnan puheenjohtajana ja vastannut oikeusturvasta, järjestöjen yhdenvertaisuudesta sekä sukukansa-asioista. 

"Ylioppilaskunnan 150-juhlavuosi on loistava mahdollisuus tehdä suuria. Meillä on tilaisuus tehdä ylioppilaskunnasta entistä tunnetumpi, läheisempi ja saavutettavampi jäsenilleen. Voimme tehdä ylioppilaskunnasta yhteisön, jonka kaikki voivat tuntea omakseen taustastaan huolimatta ja jolla on voimaa kamppailla oikeudenmukaisemman maailman puolesta", linjaa tuore puheenjohtaja Linna.

HYYn hallitus vuonna 2018:
Lauri Linna, puheenjohtaja (SitVas), Krista Laitila, varapuheenjohtaja (HYAL), Sara Järvinen, talousjohtokunnan puheenjohtaja (HYAL), Amanda Pasanen (HyVi), Aleksanteri Gustafsson (OSY), Titta Hiltunen (SitVas), Jane Kärnä (HYAL), Mathilda Timmer (HYAL), Topias Tolonen (Osakunnat), Laura Wathén (HYAL), Julius Uusinarkaus (SitVas), Sebastian Österman (HyVi).

Uuden hallituksen toimikausi kestää vuoden ja se alkaa tammikuussa 2018.

Vasemmalta oikealle alarivissä Laura Wathén, Jane Kärnä, Topias Tolonen, Julius Uusinarkaus, Aleksanteri Gustafsson ja Mathilda Timmer. Ylärivissä Krista Laitila, Sebastian Österman, Sara Järvinen ja Lauri Linna. Kuvasta puuttuvat Titta Hiltunen ja Amanda Pasanen. 

Lisätietoja: 
Lauri Linna, HYYn hallituksen puheenjohtaja 2018 
p. 050 5950324
lauri.linna(at)hyy.fi