HYYn kestävän kehityksen hankkeet

Yksi yliopistolain ylioppilaskunnille määräämistä tehtävistä on kasvattaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Tavoitteenamme onkin, että ylioppilaskunnassa toimiminen on aito keino yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Kestävä kehitys tarkoittaa sosiaalista, taloudellista, ekologista ja kulttuurista kestävyyttä. HYY kantaa yhteiskunnallista vastuutaan esimerkiksi erilaisten kestävän kehityksen hankkeiden kautta, joiden koordinoinnista vastaavat jäsenemme.

Kestävän kehityksen teemat huomioidaan kaikessa HYYn toiminnassa

Huomioimme kaikessa päätöksenteossamme kestävän kehityksen periaatteet. Ilmasto- ja ympäristökriisin tuoma kärsimys, epävarmuus ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorille ja tuleville sukupolville. Globaalissa mittakaavassa vaikutukset kasautuvat erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille ja eliölajeille. Määrittelemme kestävän kehityksen toimenpiteitä ja tavoitteita kestävän kehityksen suunnitelmassamme. Suunnitelma on voimassa 2021-2023.

  • Ekologinen kestävyys asettaa reunaehdot kaikelle toiminnallamme. Vaikutamme toiminnassamme, yliopistolla sekä yhteiskunnassa säilyttääksemme maapallon elinkelpoisena.
  • Sosiaalinen kestävyys on yksilöiden sekä yhteisön inhimillisen ja eettisen toiminnan mahdollistamista nyt ja tulevaisuudessa. Kannamme vastuuta jäsenistämme, työntekijöistämme sekä yliopistoyhteisöstä.
  • Taloudellisella kestävyydellä varmistamme HYYn tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut myös tuleville opiskelijasukupolville, edistämme kiertotaloutta ja toimimme avoimesti.

Lue lisää HYYn kestävän kehityksen suunnitelmasta

Kehitysyhteistyöllä tuemme heikommassa asemassa olevia

HYY on vuodesta 2008 alkaen käyttänyt 0,7 % toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. Luku perustuu YK:n suositukseen siitä, miten suuri osa länsimaiden tulisi käyttää kehitysyhteistyöhön bruttokansantulostaan. Lähtökohtaisesti teemme kehitysyhteistyötä arvoihimme sitoutuvan kumppanin kanssa kohdemaassa tai ulkopuolisen rahoittajan, kuten ulkoministeriön, hanketuella. Tekemällämme kehitysyhteistyöllä vaikutamme heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien tilanteeseen. Kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu HYYn kehitysyhteistyövaliokunta. Hankkeella on myös hankekoordinaattori, joka vastaa hankkeen toiminnan toteuttamisesta HYYn henkilökunnan ja hallituksen tukemana.

Tutustu kehitysyhteistyövaliokuntaan

Kehitysyhteistyöhankkeemme tukee tyttöjen ja erityistarpeisten nuorten koulunkäyntiä Mosambikissa

HYYn ja mosambikilaisen kansalaisjärjestö Associação PRGRESSOn hanke keskittyy peruskoulun viimeisiä luokkia käyvien tyttöjen ja erityistarpeisten nuorten koulunkäynnin tukemiseen ja koulupudokkuuden estämiseen. Hanke toimii neljällä eri asuinalueella Pemban kaupungissa, Cabo Delgadon provinssissa Pohjois-Mosambikissa.

Mosambik on yksi maailman köyhimmistä maista. Peruskoulun saavutettavuus on kuitenkin parantunut viime vuosina ja nykyisin suurin osa lapsista aloittaa peruskoulun. Opetuksen laadussa on silti parantamisen varaa ja muun muassa suuret luokkakoot vaikeuttavat lasten oppimista. Hankkeen kohdealueella koulupudokkuus on iso ongelma: vain 11% mosambikilaisista lapsista käy koulun loppuun. Hanke tukee oppimisen haasteista kärsiviä esimerkiksi antamalla tukiopetusta ja ostamalla silmälaseja.

Yhteistyökumppanimme Associação PROGRESSO on työskennellyt koulutuksen parissa Mosambikissa vuodesta 1991. Hankkeen suunnitteluun on osallistunut myös Mosambikin nuorten vammaisjärjestö. Hankkeella vahvistetaan myös PROGRESSO:n ja paikallisten toimijoiden, kuten opettajien ja rehtoreiden ymmärrystä vammaiskysymyksistä.

Tarkoituksenamme on tukea tyttöjen ja erityistarpeisten nuorten peruskoulun loppuunsaattamista. Tavoitteenamme on, että 250 tyttöä ja erityistarpeista nuorta läpäisevät peruskoulun 5. ja 7. luokan valtakunnalliset päättökokeet ja voivat jatkaa opinnoissaan eteenpäin. Hanke on toiminnassa 2019-2022.

Lue lisää Mosambik-hankkeesta

Herättelemme vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen hankkeemme kautta

HYYn, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä seitsemän muun ylioppilaskunnan yhteinen Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hanke haastaa opiskelijat pohtimaan kulutustottumustemme vaikutuksia sekä tekee tutuksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Erityisesti tavoite 12, vastuullinen kuluttaminen, on keskiössä hankkeessa. Hankkeelle on myönnetty Suomen ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Osana hanketta HYY järjestää vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia lokakuussa kestävän kehityksen viikolla. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapahtumista kerrotaan tarkemmin syksyllä!

Lue lisää hankkeesta SYL:n sivuilta